Obecné informace o obci

Obecné info o obci


  

Obec Petrovice se nachází v rakovnickém regionu cca 10 km od královského města Rakovníka. Leží stranou průmyslových center. Rozkládají se ve svahu, který se uklání k severu. Střed obce se nachází pod svahem (386 m n.m.), západní část stoupá do nadmořské výšky 446 m a jižní část obce až do výšky 453 m nad mořem. Petrovice jsou tvořeny horní a dolní částí. Spodní severní část se rozkládá při silnici II.třídy z Rakovníka na Plzeň. Je větší a průběžně se rozšiřuje o novou výstavbu. Horní jižní část je spíše historická a je soustředěna kolem petrovického kostela. Obě části spojuje zástavba v lipové aleji.Přírodní podmínky

Petrovice se nacházejí v jednom z údolí zvlněné pahorkatiny až podhorské oblasti. Poloha obce se pohybuje v nadmořské výšce rozmezí 386 – 453 m. Pro krajinu jsou typické četné strže, které vymlela stoletá voda kolem roku 1885. Část strží zůstala v původním stavu a zarostla náletovými dřevinami. Zbylé strže byly zavezeny, jejich stopy jsou však v krajině nadále patrné.

Území obce se rozprostírá v oblasti geomorfologického celku Jesenické pahorkatiny, takže jde o oblast mírně teplou. V důsledku severního svahu a výše uvedených velkých rozdílů v nadmořské výšce u spodní a horní části Petrovic se zde objevují zajímavé klimatické jevy. Například, že zatímco ve středu obce prší, v jižní části sněží. V jižní části obce také mrzne déle a více a i sníh zde vydrží v průměru o týden déle, než v jiných částech obce. Tato část obce je v důsledku toho lidově nazývána „Na skleněném vršku“. A protože se terén na jih od obce ještě dále zvedá zůstávají domky, fara i kostel od konce října do konce února skryty slunečním paprskům.

Území obce se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor, a to na okraji nejsuššího a na srážky nejchudšího pásu území v rámci celé České republiky. V severní a střední části území obce se průměrné roční srážky pohybují mezi 500 – 520 mm. V jižní lesnaté části dosahují roční srážky 540 mm a více. Obcí protéká Lázeňský potok, do kterého vtékají další čtyři bezejmenné potoky. Všechny tyto potůčky na území obce pramení. Velká část obce je poddolovaná a to ještě z dob, kdy se zde těžilo hnědé uhlí. Ložiska s uhlím vystupovala až k povrchu země, takže mnozí majitelé polností měli na svých pozemcích i vlastní zdroj uhlí na zimu. Tak se dělo ve druhé polovině 19.století a v první polovině 20.století. V současné době se zde uhlí již netěží. Tato minulost se však místy připomene propadnutím země na dotčených místech. Tak tomu bylo i v letech 2002-3, kdy se v důsledku silných dešťů a značného podmáčení půdy několik takových propadlin opět objevilo. Tyto, vzhledem k velikosti obce, rozsáhlé lokality nelze využít k další zástavbě.

Na katastrálním území obce se nacházejí dva chráněné krajinné prvky, kterými jsou louky pod lesem a Petrovická stráň. Louky mají podhorský charakter a jsou domovem vzácných rostlin. Petrovickou stráň tvoří skalnatý vrh, který obývají vzácné druhy brouků. V intravilánu obce se nacházejí dvě památné lípy. Obě rostou v horní části Petrovic.

Obec měla a nadále si udržuje zemědělský charakter. Ještě na počátku minulého století zde fungovaly velkosklad pivovaru Krušovice, lihovar a cihelna, což je v současé době již minulostí. Zemědělství bylo vždy hlavním zdrojem obživy, což platilo ještě v nedávné době. V rámci statku fungovala jak rostlinná, tak i rozvětvená živočišná výroba. Živočišná výroba zahrnovala velkokapacitní kravíny, teletník, porodnu a výkrmnu prasat. Skot byl chován i pastevním způsobem. Statek tak byl obklopen komplexem ohrazených pastvin. Po zrušení statku zmizely i ohrady a z pastvin se staly louky. V jedné z menších budov kravína několik let úspěšně prosperovala kozí farma, kterou v současné době nahradila farma ovčí a ustájení koní. Zrušením státního statku byla zrušena veškerá pracovní místa v rámci obce. Občané tak musí za zaměstnáním dojíždět. Počet obyvatel se pohybuje kolem 280.

Dopravní dostupnost

Petrovice leží stranou velkých dopravních tepen, ale protože jsou při silnici druhé třídy z Rakovníka do Plzně, dopravní dostupnost je zde ve srovnání s ostatními obcemi rakovnického venkova velmi dobrá. Kolem jižní části obce prochází železniční trať č.162 Mladotice-Rakovník. Ačkoliv vlak projíždí poměrně blízko obce – lesem cca 50m nad kostelem, nestaví zde a nikdy nestavil. Nejbližší vlaková zastávka je v sousední obci Zavidov (cca 1,5 km, 15 minut pěšky z kopečka).

Vybavenost a služby

V obci se nachází obchod se smíšeným zbožím, pošta, obecní knihovna a lékařská péče po nějakou omezenou dobu.


Kulturní a společenský život

Od konce 19.století v obci působí Sbor dobrovolných hasičů. Během roku jsou v obci pořádány různé společenské akce, kulturního i sportovního charakteru.

Brožura 500 let
Diplomová práce
Mapové přílohy